Soudní překlady Praha

 
   "Soudní překlady" – "úřední překlady" – "překlady se soudním ověřením" - "překlady se soudní doložkou".

Tyto pojmy znamenají jedno a totéž. Jde o překlady dokumentů (textů), které potřebujeme – chceme-li předložit přeložený dokument agendě státní správy, tedy policii, soudu, ministerstvu nebo i například školám či jiným institucím, které vyžadují tuto právní váhu dokumentu. Obyčejně proto, aby mohl být ověřený překlad právoplatně využit pro úřední úkon.

 

   Kdy je tedy třeba soudního překladu? 

        Společnosti pak často potřebují:

   

 • Soudní překlad je na rozdíl od standardního překladu opatřen kulatým razítkem soudně jmenovaného překladatele a tím je zaručeno, že překlad přesně odpovídá originálu.
 • U soudních překladů je třeba mít na paměti fakt, že soudní překlad je svázán s originálem a pokud potřebujete originální dokument uchovat samotný - bez překladu, je třeba nechat zhotovit notářskou kopii. 
 • Pokud potřebujete zhotovit notářskou kopii listiny, kterou dáváte přeložit - zajistíme Vám její notářské ověření (cena je 80 K)
 • Úřední překlad je vždy opatřen tlumočnickou doložkou a otiskem kulatého razítka.

 • Je tím stvrzen fakt, že překlad odpovídá originálu a lze jej použít jako překlad oficiální pro potřebné účely.     

 • Jiné, často překládané dokumenty jsou:

 • Potvrzení o zaměstnání,
 • podklady pro soudy,
 • průkazka zdravotní pojišťovny,
 • úřední záznam o podaném vysvětlení,
 • rozsudky,
 • usnesení soudů,
 • dokumenty, týkající se arbitráže,
 • žaloby o zaplacení,
 • prohlášení o shodě,
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • vysvědčení o maturitní zkoušce,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • živnostenský list,
 • souhlas farnosti se křtem,
 • osvědčení o autorizaci,
 • osvědčení o registraci DIČ,
 • jmenovací dekrety, 
 • lékařská zpráva,
 • dopisy právnímu zástupci,
 • maturitní vysvědčení, 
 • předvolání svědka,
 • prohlášení o ztrátě dokladů,
 • bankovní příkaz,
 • potvrzení o provedené platbě,
 • faktury,
 • výpisy z účtu,
 • osvědčení o vlastnictví řidičského průkazu,
 • změna údaje v registru
 • stavební povolení,
 • podání odporu.

        

     Kdo provede soudní překlad?

 • Soudní překlady mohou provádět pouze překladatelé, kteří jsou jmenovaní krajským soudem na základě jejich doloženého vzdělání a způsobilosti.

 • Soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

 

 • Které jazyky soudně překládáme

  • soudní překlad angličtina  i tlumočení                                      

  • soudní překlad polština  i tlumočení

  • soudní překlad ukrajinština  i tlumočení

  • portugalština soudní překlad i tlumočení 

  • italština soudní překlad i tlumočení

  • ukrajinština soudní překlad i tlumočení

  • španělština soudní překlad i tlumočení

  • latina soudní překlad i tlumočení

  • švédština soudní překlad i tlumočení

  • norština soudní překlad i tlumočení

  • finština soudní překlad i tlumočení

  • moldavština a soudní překlad i tlumočení

 

        Lze přeložit část dokumentu?

 • Pokud se stane, že potřebujete přeložit část dokumentu, nechte si notářsky ověřit jen stránky, které potřebujete přeložit. Společně s původním celým dokumentem je pak předejte soudnímu tlumočníkovi a ten je přeloží – pokud to bude možné. To znamená, že částečný soudní překlad dokumentu je možný, pokud část, která překládána není neobsahuje zásadní informace a nezkreslí se tak vyznění dokumentu jako celku. 

 • Co znamená úřední jazyk?

 • úřední - státní jazyk je jazykem stanoveným zákonem pro komunikaci s úřady včetně školství. Pro podání žádosti a její vyřízení je to vnější jazyk, pro komunikaci mezi úřady navzájem a uvnitř úřadu je to vnitřní jazyk. V laickém pojetí je úřední jazyk ten jazyk, kterým se na území daného státu převážně komunikuje.

        Kdo se může stát soudně jmenovaným tlumočníkem?

 • Krajský soud požaduje doložení - splnění odborných podmínek pro jmenování dle zák. č. 36/1967, o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky jsou jednotné u všech  Krajských soudů.Je požadováno buď vysokoškolské vzdělání v příslušném jazyce na kterékoliv filozofické fakultě v ČR (tj. absolvování oboru tlumočnictví-překladatelství nebo filologie), nebo nejvyšší (třetí) stupeň státní jazykové zkoušky složené na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, tj. speciální státní jazykovou zkoušku tlumočnickou nebo překladatelskou - obě jsou v tomto ohledu postaveny naroveň a stačí jen jedna z nich. Nutno doložit minimálně 5 let praxe. Co se týká znalostí práva, je požadováno vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě v ČR nebo absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě v ČR. K žádosti se předkládá také výpis z rejstříku trestů.

    .   Ceny soudních překladů

 Ceny se pohybují u běžných evropských jazyků obvykle pohybují v rozmezí od 390 - 550 CZK.

 

         5  Kontak - potřebujete-li ověřený překlad itc@itc.cz

 

 

 

 

        simultanni-tlumoceni        soudní překladatelé    překlady z a do němčiny